Grafika WIT

print

Kierunek Grafika Komputerowa na Wyższej Szkoły In­for­ma­ty­ki Stosowanej skie­rowany jest do stu­den­tów, którzy podjęli już decyzję o za­warciu związku ze sztu­ką, tech­no­logią i wrażli­wością. Aby ich zainte­re­so­wać pot­rzebny był projekt, który byłby jedno­cze­śnie nie­ba­nalny i nowo­czesny, a także pokazy­wałby różno­rodność dys­cyplin, którymi we współ­czesnych czasach zajmują się graficy komputerowi.

Konkurs na reklamę zakładał stworzenie bill­boardu, plakatu, ulotek i mailngu. Zadania podjęliśmy się z dużym en­tu­zjaz­mem, co przy­niosło nam zwycięstwo i ambitne zlecenie.

Długo zastanawialiśmy się, jak przedstawić bogactwo współ­czesnej grafiki kom­puterowej i w rezultacie zde­cy­do­wa­liśmy się na rozwiązanie, które było przed nami od samego początku.

Sięgneliśmy po różne technologie, co zaowo­co­wało literami zaczerpniętymi żywcem z różnych gałęzi graficznych i pozwoliło zawrzeć w pros­tym projekcie zarówno odwzorowanie pracy pro­jek­tan­ta, operatora DTP, grafika 3D, czy nawet ilustratora lub malarza.

Całość projektu osadziliśmy w minimalistycznym tle – jaskrawa kolo­rystyka liter sama z siebie zwra­ca uwagę, intryguje i inspiruje.

Zobacz też:

Grafika WIT - Koncept

Koncept

Grafika WIT - Plakat

Plakat

Grafika WIT - Ulotka

Ulotka

Grafika WIT - Billboard

Billboard